محدوده قیمت: از: تا

مقایسه

چیدمان:

اجاره باغ ویلا داخل مجتمع

Razavi Khorasan Province, بلوار توس، Iran

باغ ویلا

4 روز قبل

باغ ویلا

4 روز قبل

ویلا آبگرم شاندیز

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

4 روز قبل

باغ ویلا

4 روز قبل

ویلا ۹۰۰متری واقع در توس

Razavi Khorasan Province, بلوار توس، Iran

زیربنا: 170 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

زیربنا: 170 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

اجاره باغ ویلا

چشمه گیلاس، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

4 روز قبل

باغ ویلا

4 روز قبل

300,000 تومان

ویلا شیک اجاره

Razavi Khorasan Province, بلوار توس، Iran

زیربنا: 250 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

300,000 تومان

زیربنا: 250 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

اجاره باغ ویلا روزانه

نوبهار، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 140 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

زیربنا: 140 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

اجاره ویلا

سه راه فردوسی، Iran

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

اجاره باغ

کاهو، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

اجاره باغ ویلا شاندیز

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ ویلا

5 روز قبل

اجاره باغ ویلا

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ ویلا

5 روز قبل

اجاره باغ ویلا

چهارفصل، Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

ویلا اجاره ای کاهو

کاهو، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ ویلا

5 روز قبل

اجاره باغ ویلا

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ ویلا اجاره ای شاندیز

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 65 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 65 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ ویلا اجاره ای چاهشک

چاهشک، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ اجاره ای شاهنامه ۳۶

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ ویلا

5 روز قبل

اجاره باغ

سه راه فردوسی، Iran

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ ویلای اجاره ای

‫شهرک ناظریه‬‎، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

250,000 تومان

اجاره باغ ویلا

عسکریه، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

250,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

1 هفته قبل

500,000 تومان

ویلاشیک درشاندیز

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

500,000 تومان

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

اجاره باغ ویلا

طرقبه، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 170 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 170 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

اجاره باغ ویلا

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 150 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 150 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

250,000 تومان

باغ ویلا جهت اجاره

Razavi Khorasan Province, بلوار توس، Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

250,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

400,000 تومان

اجاره باغ ویلا سه راه فردوسی (شاهنامه ۱۴)

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

400,000 تومان

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

اجاره باغ ویلا

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

400,000 تومان

زیربنا: 250 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

400,000 تومان

زیربنا: 250 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

اجاره باغ فانتزی شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

اجاره باغ ویلا

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

اجاره باغ و ویلا

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 180 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 180 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 250 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 250 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 1000 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 1000 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

اجاره ویلا دوبلکس

Razavi Khorasan Province, Torbat Heydariyeh, جاده سنتو، Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

اجاره باغ ویلا

Razavi Khorasan Province, بلوار توس، Iran

زیربنا: 160 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 160 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

اجاره باغ ویلا شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

1 هفته قبل

350,000 تومان

باغ ویلای ۱۰۰۰متری دوبلکس

Razavi Khorasan Province, بلوار توس، Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

350,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

اجاره باغ ویلا

‫شهرک ناظریه‬‎، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 75 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 75 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

اجاره باغ ویلا با فضای سبز

Razavi Khorasan Province, بلوار توس، Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

2 هفته قبل

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

2 هفته قبل

اجاره باغ

Razavi Khorasan Province, بلوار توس، Iran

باغ ویلا

2 هفته قبل

باغ ویلا

2 هفته قبل