مقایسه

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

شاهنامه ۷۶/خیابان اقاقیا

باغ ویلا

۲ روز قبل

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ روز قبل

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

جاده سنتو/کاهو/مجتمع های شرکت برق

باغ ویلا

۲ روز قبل

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ روز قبل

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

شهرک صنعتی توس/پشت ورزشگاه ثامن

باغ ویلا

۴ روز قبل

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۴ روز قبل

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا دوبلکس

عسگریه/جاده فرش نگین مشهد/مجتمع پاتریس

باغ ویلا

۴ روز قبل

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۴ روز قبل

۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

گوهر دشت/پشت پمپ بنزین

باغ ویلا

۵ روز قبل

۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۵ روز قبل

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا مدرن

شاندیز/ویرانی/ثامن

باغ ویلا

۵ روز قبل

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۵ روز قبل

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

جاده سنتو/کاهو/مجتمع پردیسان

باغ ویلا

۵ روز قبل

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۵ روز قبل

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا زیبا

جاده قدیم/بازمرگان

باغ ویلا

۱ هفته قبل

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۱ هفته قبل

۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا زیبا

جاده سنتو/چاهشک/باغبان

باغ ویلا

۱ هفته قبل

۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۱ هفته قبل

۱۰ ماه قبل

۱۱ ماه قبل

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۱۱ ماه قبل

MahanVilla.com