مقایسه

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ ماه قبل

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ ماه قبل

۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
baghovilla.com

تعداد تخت ها: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

باغ ویلا

۲ ماه قبل

۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تعداد تخت ها: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

باغ ویلا

۲ ماه قبل

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
baghovilla.com

باغ ویلا

۲ ماه قبل

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ ماه قبل

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا

روستای گنبد واز، گنبد واز،، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

۲ ماه قبل

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ ماه قبل

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۳ ماه قبل

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۳ ماه قبل

۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا ۲۳۰۰متری خان سعادت

Razavi Khorasan Province, جاده قدیم مشهد، Iran

باغ ویلا

۴ ماه قبل

۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۴ ماه قبل

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۴ ماه قبل

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۴ ماه قبل

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
baghovilla.com
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۴ ماه قبل

۵ ماه قبل

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۵ ماه قبل

MahanVilla.com